Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego § 25

 1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje senackie.
 2. Stałymi komisjami są w szczególności:
  • 1) Komisja ds. kadry naukowej i konkursów profesorskich,
  • 2) Komisja ds. finansowania badań naukowych i współpracy międzynarodowej,
  • 3) Komisja ds. nauczania,
  • 4) Komisja ds. majątku i finansów,
  • 5) Komisja ds. bioetyki,
  • 6) Komisja ds. odznaczeń i nagród.
 3. Zadaniem stałych komisji jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności Uniwersytetu. Komisje doraźne są powoływane dla rozpatrzenia określonej sprawy.
 4. Uchwała Senatu o powołaniu komisji określa tryb zgłaszania kandydatów, skład i zadania oraz zasady wyboru przewodniczącego. Senat w razie potrzeby uchwala również regulamin działania komisji.
 5. Członków komisji wybiera Senat. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch członków Senatu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Jeżeli uchwała o powołaniu komisji przewiduje, że w jej skład wchodzą też przedstawiciele działających na Uniwersytecie związków zawodowych, przedstawiciele studentów lub doktorantów, to prawo do wskazania przedstawicieli przysługuje odpowiednio związkom zawodowym, samorządowi studenckiemu lub doktorantów.
 6. Senat powołuje stałe komisje w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji.
 7. Kadencja komisji doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez Senat uchwały stwierdzającej wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania.